Farní charita Praha 14

Farní charita Praha 14 byla oficiálně registrována v rejstříku evidovaných právnických osob pod číslem 8/1-01-736/2008-643 k datu 6. května 2008 u Ministerstva kultury České republiky. Jsme církevní právnická osoba se samostatnou právnickou subjektivitou. Působíme především na území farnosti Kyje, Černý Most.

Farní charita Praha 14 je územní složkou Arcidiecézní charity Praha. Na celostátní úrovni nás zaštiťuje sdružení Charita Česká republika.

Naším cílem je pomáhat a podporovat všechny, kteří to potřebují, a to v různých životních situacích, bez ohledu na náboženské přesvědčení nebo politickou či rasovou příslušnost. Profesionálně poskytujeme služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným osobám, zejména rodinám s dětmi a cizincům žijícím v České republice.

Charitní síť ve světě

Farní charita Praha 14 je prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha a Charity Česká republika součástí celosvětové sítě Caritas Internationalis zastřešující 162 národních Charit, které působí ve více než 200 zemích světa. Charitní organizace je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby a nastolení spravedlivější společnosti.

Caritas Internationalis se angažuje zejména při humanitárních krizích, v oblasti udržitelného rozvoje a při mezinárodních konfliktech, kde prosazuje mírová urovnání.